Birlik Tüzüğü

T.C

VİLAYETLER BİRLİĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Birliğin Adı, Merkezi, Çalışma Alanı, Süresi, Üyeleri ve Amacı

 

Birliğin adı

MADDE 1- (1) Birlik, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20 nci maddesi uyarınca ülke düzeyinde kurulan idari ve mali özerkliğe sahip, il özel idareleri ile  yatırım izleme ve  koordinasyon başkanlıklarının doğal üyesi olduğu kamu tüzel kişisidir.

(2)Birlik “Vilayetler Birliği” adı ile anılır.

Birliğin merkezi

MADDE 2- (1)Birliğin merkezi Ankara’dır.

Birliğin çalışma alanı ve süresi

MADDE 3- (1) Birliğin çalışma alanı birliğe üye il özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının yetki alanları olup, çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin üyeleri

MADDE 4- (1) Birlik 5355 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca, il özel idarelerinin ülke düzeyinde kurulan birliği olduğundan tüm il özel idareleri birliğin doğal üyesidir. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da aynı hak, yetki ve yükümlülüklerle üye olurlar. 

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler

MADDE 5– (1) Birliğin amaç ve görevleri ilgili mevzuat ve bu tüzük hükümleri kapsamında;

a)İl özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına  rehberlik etmek,

b)İl özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak,

c)İl özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının faaliyet alanlarında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idari deneyim bilgi değişimini teşvik etmek,

ç)İyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardım etmek,

d)İl özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının seçilmiş ve atanmış her kademedeki personel ve görevlileri için mesleki ve beceri eğitimleri düzenlemek,

e)Yerel yönetimler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile  ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirmek,

f)İl özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının  bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak,

g)Dünyada yerel yönetim  konusundaki gelişmeleri izlemek; il özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarını ilgilendiren konularda araştırma – geliştirme, konferans, seminer, panel, yuvarlak masa toplantısı, teknik ve meslekî gezi ve benzeri faaliyetlerde  bulunmak,

ğ)Yerel yönetimler  ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının faaliyet alanlarıyla  ilgili kitap, dergi, bülten ve benzeri  basılı materyal yayımlamak ve yayımlatmak,

h)Kanunda öngörülen hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla; yerel yönetim konusunda ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının faaliyet alanlarında  görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek,

ı)Yerel yönetim ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının  alanlarında faaliyette bulunan uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke yerel yönetim birlikleri, dernekleri ve benzeri kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak, buralarda mahalli idarelerin menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesine yardımcı olmak, birlik üyelerinin bu kuruluşlarla ve diğer ülke yerel yönetimleri ile ilişkilerine gerektiğinde aracılık etmek,

i)Avrupa Birliği sürecinde ülkemizin yerel yönetimler  konusunda ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının faaliyet alanlarında  yapması gereken işler ve hazırlıklara katkı sağlamak, birlik üyelerinin Avrupa Birliğinin hibe, teknik yardım, eşleştirme ve benzeri program ve imkânlardan yararlanmalarına yardımcı olmak,

j) Ekonomik, turistik, kültürel, sportif, eğitim ve sosyal amaçlı tesisler yapmak, yaptırmak, işlettirmek, işletmeler ve şirketler kurmak ve bu konuda da gerektiğinde merkezi idare ile işbirliği yapmak. Kamuya ait kültür varlıklarını korumak amacıyla tarihi eser konumundaki binaların restorasyon çalışmalarına destek olmak. Ayrıca vakıf kurmak ve mevcut vakıflara ortak olmak,

k)İllerde “eğitim ve moral amaçlı” vilayetler evi adıyla tesisler kurmak, taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kiraya vermek, kiralamak, ortaklaşa kullanmak,

l) İlk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için okullar ve yurtlar yapmak, yaptırmak; yapımı tamamlanan yurtları kiralamak, işletmek, işlettirmek veya ortaklaşa kullanmak,

m)Sağlık konuları ile ilgili tesisler açılmasını sağlamak ve bu konularda  merkezi idare ile işbirliği yapmak,

n)İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak il özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının  gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Organları, Birlik Meclisinin Kuruluşu

Görev ve Yetkileri

Birliğin organları

MADDE 6- (1) Birliğin organları şunlardır:

  1. Birlik Meclisi
  2. Birlik Encümeni
  3. Birlik Başkanı

Birlik meclisinin kuruluşu

MADDE 7– (1) Birlik meclisi, birlik üyelerinin bulunduğu  illerin valileri ile il özel idaresi bulunan illerde il genel meclislerinin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri birer üyeden teşekkül eder. İl genel meclisleri ayrıca birer de yedek üye seçer.

(2)  Birlik üyelerinin bulunduğu  illerin valileri Birlik meclisinin doğal üyesidir. Birlik meclisinde valilerin dışında doğal üye bulunmaz. Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dahildir. İl özel idaresini temsil eden valinin zorunlu nedenlerle toplantılara katılamaması hallerinde Birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere il genel meclis üyelerinden birine yetki verebilir. Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, seçildikleri il genel meclisinin görev süresi kadardır. Üye il genel meclis üyelerinden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa Birlik Başkanı o il genel meclisinin yedek üyesini göreve çağırır. Çağırılacak yedek üye kalmadığı takdirde üye il genel meclisleri ilk toplantılarında yeniden yedek üye seçimi yapar. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.

(3) İl genel meclis üyeliğini kaybedenler, Birlik meclis üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar.

(4) Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.

(5) Birlik meclisine, Birlik başkanı başkanlık eder.

Birlik meclisinin görev ve yetkileri

MADDE 8- (1) Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,

b)Bütçe ve kesin hesabı incelemek ve kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyleri arasında aktarma yapmak,

c)Borçlanmaya karar vermek,

ç)Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek,

d)Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,

e)Şartlı bağışları kabul etmek,

f)Dava konusu olan ve miktarı ikibin Türk Lirasından, onbin Türk Lirasına kadar Birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,

g)Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,

ğ)Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek,

h)Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,

ı)Birlik tüzüğünde değişiklik yapılmasını kabul etmek,

i)Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,

j)Birlik Başkanı ile birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

k)Birliğin feshine karar vermek,

l)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci maddesinde belirlenen memurlar dışındaki personelin ücretlerini belirlemek,

m)Gündemde bulunan diğer konuları karara bağlamak,

n)Norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına, personel kadro ve pozisyonların ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,

o)5393 sayılı Belediye Kanununun 74 üncü maddesine göre uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, yabancı yerel yönetimler, yerel yönetim birlikleri ve benzeri kuruluşlar ile  karşılıklı işbirliği yapılmasına, eşleştirme ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla faaliyet ve projeler gerçekleştirmesine ve bu kuruluşlara üye olunmasına karar vermek,

ö)237 sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak taşıt alımına karar vermek,

p)Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurmak veya bu ortaklıklardan ayrılmaya karar vermek.

r) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sosyal denge tazminatı ödenmesi ve sözleşmesi yapılmasına karar vermek.

Meclis başkanlık divanı

MADDE 9– (1) Birlik meclisi, mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren otuz gün içinde Birlik başkanınca yapılacak çağrı üzerine toplanır.

(2) Birlik meclisi, birlik başkanının başkanlığında ilk iki yıl görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile  katip üyeleri seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar. Ancak başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(3) Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.

(4) İlk toplantıda birlik encümenine üye seçimi yapılır ve bu encümen üyeleri dönem başı toplantısının yapılacağı tarihe kadar görev yapar.

(5) Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

Meclis toplantı ve karar nisabı

MADDE 10– (1) Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olağan olarak birlik merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Birlik başkanı meclis üye tam sayısına dahildir.

(2) Meclisin toplanması için gerekli çoğunluğun sağlanamaması veya görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığının anlaşılması durumunda, meclis başkanı gün ve saati tayin ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder.  Bu toplantının günü ve saati üyelere bildirilir ve gündemin duyurulmasındaki usullerle ilan edilir. Gelecek toplantı üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır, kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

(3) Oylamada eşitlik çıkması durumunda, meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda oyların eşit olması durumunda oylama tekrarlanır; eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir.

(4) Birlik başkanı, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında konu görüşülemez.

(5) Toplantı ve karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir.

Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi

MADDE 11– (1) Birlik meclisince alınan kararlar Birlik Başkanına gönderilir. Birlik Başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir.

(2) Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.

(3) Birlik Başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir.

(4) Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir. Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

(5) Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi

MADDE 12- (1) Kesinleşen meclis kararları Ankara Valisine gönderilmekle yürürlüğe girer.

İhtisas komisyonları

MADDE13– (1) Birlik meclisi her dönem başı toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu kurar ve sayısı 5’i geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında Birliğin faaliyet konularında sayısı 3’ü geçmemek üzere ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı 5’i geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Encümeninin Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Birlik encümeninin oluşumu

MADDE 14- (1) Birlik encümeni, birlik başkanı ile meclisin kendi üyeleri arasından 1 yıl için seçeceği 3 vali ve 3 il genel meclis üyesi olmak üzere 7 asıl üyeden oluşur.

(2) Birlik encümen seçimleri, dönem başı toplantısı olan Mayıs ayında gizli oy ile yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.  Encümen üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, meclisin yapılacak ilk toplantısında kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

(3) Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev her seçim dönemi için başkanın görevlendireceği encümen üyelerinden birisi tarafından yürütülür.

Encümenin görev ve yetkileri

MADDE 15- (1) Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek,

b)Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,

c)Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,

ç)Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

d)Kanunlarda öngörülen para cezalarını vermek,

e)İkibin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,

f)Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,

g)Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç birlik kadrosunda çalışan memurlara, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının 20.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulanacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödemesine karar vermek.

ğ)(Mülga: 9.6.2014 tarihli ve 9 sayılı Birlik Meclisi Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

h)5355 sayılı Kanunun 17 nci maddesi çerçevesinde birlikte görevlendirileceklere yapılacak ek ödeme tutarını belirlemek,

ı)Birlik bütçesinden ödenecek telif, konferans, ders, kurs, seminer ve benzeri ücretleri belirlemek,

i)Kanunların ve tüzüğün encümene verdiği diğer görevleri yapmak.

j)(Mülga: 9.6.2014 tarihli ve 9 sayılı Birlik Meclisi Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Birlik encümen toplantı ve karar nisabı

MADDE 16- (1) Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tamsayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

(2) Encümen gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşleri ile gündem maddesi teklif edebilir.

(3) Encümene havale edilen konular bir ay içerisinde görüşülerek karara bağlanır.

(4) Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini yazılı olarak bildirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri

Birlik başkanı

MADDE 17- (1)Birlik başkanı İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olup, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Birlik başkanının görev ve yetkileri

MADDE 18- (1) Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a)Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak,

b)Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,

c)Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,

ç)Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek,

d)Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,

e)Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

f)Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,

g)Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak,

ğ)Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,

h)Birlik personelini atamak,

ı)Birliği denetlemek,

i)Şartsız bağışları kabul etmek,

j)Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

k)Birlik meclisini toplantıya çağırmak,

l)Vilayetler Birliği Sürekli Eğitim Merkezi (VİBEM) başkanlığını yapmak

m)Meclis ve encümen üyeliklerinin boşalması halinde yedek üyeyi davet etmek

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevleri

Teşkilat

MADDE 19–  (1) Birlik teşkilatı; Birlik Genel Sekreterliği, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimlerinden oluşur.

Birlik personeli

MADDE 20– (1) Birlik genel sekreterini, genel sekreter yardımcısını, birim müdürlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Birlik Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcısı ve birim müdürlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

(2) Birlik personeli, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine ve norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak istihdam edilecek memur, sözleşmeli personel ve işçiden oluşur. Ayrıca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel birlik bünyesinde görevlendirilebilir.

(3) Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro esas ve usullerine, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmelik ve kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak atanacaklar hakkında sınav yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(4) Birlik personelinin ödül, ikramiye, tazminat ve diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile ilgili diğer Kanunlar uygulanır.

Birlik genel sekreterinin görevleri

MADDE 21– (1) Birlik başkanı hangi işleri birlik genel sekreterine devrettiğini bir yönerge ile belirler.

(2) Birlik genel sekreteri, birliğe ait hizmetlerin başkanı adına onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarına, birliğin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla birliğe bağlı birimlere gereken emri verir ve bunların uygulamasını gözetir ve sağlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Birliğin gelirleri

MADDE 22- (1) Birliğin gelirleri şunlardır:

a)Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,

b)Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,

c)Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,

ç)Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,

d)Kira ve faiz gelirleri,

e)Her türlü yardım ve bağışlar,

f)Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler,

g)Diğer gelirler.

Birliğin giderleri

MADDE 23- (1) Birliğin giderleri şunlardır:

a)Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,

b)Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,

c)Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,

ç)Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,

d)Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,

e)Dava takip ve icra giderleri,

f)Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,

g)Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,

ğ)Temsil, tören ve ağırlama giderleri,

h)Kitap, dergi ve benzeri yayınlarda yer alacak yazılar için ödenecek telif ücretleri,

ı)Eğitim, seminer, konferans, sempozyum ve benzeri programlarda görev alacaklara ödenecek ders, kurs, konferans ve benzeri ücretleri, salon kira bedeli, eğitim dokümanları giderleri,

i)İlan giderleri,

j)Birliğin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı, üyelik aidatı giderleri,

k)Üyesi bulunan il özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına yapılan yardımlar,

l)Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,

m)Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.

Üyelerin birliğin faaliyet giderlerine katılım payları

MADDE 24- (1) Birlik üyeleri, en son kesinleşmiş bütçelerinin % 1’ini birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öderler.

Birlik bütçesi

MADDE 25- (1) Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulamasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

(2) Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

(3) Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik genel sekreteri bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

(4) Birlik meclisi, birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

(5) Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın 4 üncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste 2 nci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

Birlik bütçesinin hazırlanması

MADDE 26– (1) Başkan tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Ağustos ayında birlik encümenine sunulur. Encümen bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayındaki meclis toplantısına sunar. Birlik meclisi bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklik yapamaz.

Kesin hesap

MADDE 27- (1) Her yıl bütçesinin kesin hesabı, birlik başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Nisan ayı içinde encümene sunulur.

(2) Kesin hesap birlik meclisinin Mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi

MADDE 28- (1) Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi bu Tüzüğün 11 inci ve 12 nci maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Harcama yetkilisi

MADDE 29- (1) Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. (Mülga: son cümle, 9.6.2014 tarihli ve 9 sayılı Birlik Meclisi Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Çalışma programı

MADDE 30- (1) Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri

MADDE 31- (1) Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununa tabidir.

Birliğin tutacağı defterler

MADDE 32- (1) Birlik, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde öngörülen defterleri tutar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri

MADDE 33- (1)Birlik görev alanına giren hizmetleri mali imkânları oranında üyeleri arasında dengeli ve ihtiyaç önceliklerine uygun şekilde yürütür.

(2) (Mülga: 9.6.2014 tarihli ve 9 sayılı Birlik Meclisi Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Birlik üyelerinin sorumluluğu

MADDE 34- (1) Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

(2) Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk, hiçbir şekilde üye il özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tüzel kişiliğini bağlamaz.

Birliğe katılma

MADDE 35- (1) Birlik 5355 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca ülke düzeyinde il özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarını  temsil etmek üzere kurulan birlik olduğundan, bütün il özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları birliğin doğal üyesi olup ayrıca katılma işlemine gerek yoktur.

Birlikten ayrılma

MADDE 36- (1) Bütün il özel idareleri ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları birliğin doğal üyesi olup,  birlikten ayrılma mümkün değildir.

Birliğin tasfiyesi

MADDE 37- (1) Birlik, birlik meclisinin üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı karar ile feshedilebilir.

(2) Birliğin tasfiyesi İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek kamu görevlilerince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üyelerinin Birlik mal varlığına katılma oranlarına göre dağıtılır.

Yönetmelik yapılması

MADDE 38- (1) Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Yönetmelik ile düzenlenir.

(2) Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve bu Tüzüğün 11 inci ve 12 nci maddesindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Tüzük değişikliği 

MADDE 39- (1) Birlik tüzük değişikliği, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanının onayı ile kesinleşir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan ve Birlik Meclisi tarafından seçilen Birlik encümen üyeleri görevlerine ilk dönem başı toplantısının yapılacağı tarihe kadar devam eder.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Tüzük İçişleri Bakanının onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Tüzük hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.